විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර | Study Pack

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර කොටසට අදාල සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න සියල්ල

 • Description

  විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර කොටසට උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව විශය නිර්දේශයේ ඇති වැදගත් ඒකකයක් වේ ඒ සම්බන්ධ සියළු සිද්ධාන්ත සියල් පැහැදිලිව උගන්වනු ලබන වීඩියා් කොටස් වලින් යුක්ත වේ එමෙන්ම ඒ සම්බන්ධ සියළු පුහුණු ගැටළු සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර පසුගිය විභාග ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක්ද මෙහිදී සාකච්චාවේ මෙම විඩියෝ කොටස් භාවිතයෙන් සම්පුර්ණ පාඩමම අවබෝධ කරගත හැකි වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු මිට අදාල අද්‍යයන කට්ටලය සතියේ වැඩකරන දින දෙකක් තුල දී නිවසටම ලබාදිමට අප ආයතනය කටයුතු කරනු ලබයි එමෙන්ම මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • කූලෝම් නියමය 00:59:27
   • ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තිවුරතාවය 01:42:57
   • ස්ථිති විද්‍යුත් ස්‍රාවය 01:25:38
   • ස්ථිති විද්‍යුත් විභවය 01:11:00
   • ධාරිත්‍රක හා ධාරිතාවය 00:54:34
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  5.0
  Course Rating
  100 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (1)

  • Oditha Wanasinghe Studypack Student

   The best course

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර

මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු මිට අදාල අද්‍යයන කට්ටලය සතියේ වැඩකරන දින දෙකක් තුල දී නිවසටම ලබාදිමට අප ආයතනය කටයුතු කරනු ලබයි එමෙන්ම මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

Rs.1,800.00

This Course Include

15 videos
2 Papers
1 Guide Book