තාප රසායණය | Study Pack

තාප රසායණය

තාප රසායණය සම්බන්ධ මුලික සිදධාන්ත හා ප්‍රශ්න සාකච්චාවේ

 • Description

  තාප රසායණය සම්බන්ධ මුලික සිදධාන්ත සියල්ල සාකච්ඡා කරන අතර ඒ සම්බන්ද සියළු සිද්ධාන්ත මැනවින් පැහැදිලිකරනු වීඩියෝ කොටස් අනතර්ගත වේ අදාල පුහුණු ගැටළු සියල්ල සාකච්ඡාකරනු ලබන අතර පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සියල්ල සාකච්චාකරනු ලබන වීඩියෝ කොටස් අනතර්ගත වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු වැඩකරන දින දෙකක් තුල මීට අදාල වැඩපොත නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි අනතර්ගත විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දි පමණක් බව සලකන්න

 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

තාප රසායණය

මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු වැඩකරන දින දෙකක් තුල මීට අදාල වැඩපොත නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි අනතර්ගත විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දි පමණක් බව සලකන්න

Rs.1,800.00 Rs.1,800.00

This Course Include

15 videos
3 Papers
2 Guide Book