තාප සන්නයනය | Study Pack

තාප සන්නයනය

තාප සන්නයනය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න

 • Description

  තාප සන්නයනය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න සියල්ල මෙහිදී සලකා බලනු ලැබේ

  What you’ll learn

  • තාප සන්නයනය
  • සර්ල් ක්‍රමයෙන් දන්ඩ තාප සන්නායකතාවය සෙවිම
  • රබර් නලයක තාප සන්නයාකතාවය සෙවීම
  • 1980 සිට බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණය
  • 1980 සිට රචනා ප්‍රශ්න විවරණය
  • 1980 සිට වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න විවරණය

  Requirements

  • උසස්පෙළ physics හදාරන සිසුන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  තාපය ඒකකයේ ඇති වැදගත් කොටසක් ලෙස මෙම අනු කොටස සැලකිය හැකි වේ ඒ සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත සියල්ල පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර ප්‍රයෝගික පරීක්ෂන සියල්ලම සලකා බලනු ලැබේ පුහුණු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර 1980 සිට මෙම ඒකකයට අදාල සියළුම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයන් වල බහුවරණ ප්‍රශ්න වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න හා රචනා ප්‍රශ්ණ සිල්ල විවරණය කරනු ලැබේ අදාල නිබන්ධනයන් බාගත කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත

 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

තාප සන්නයනය

තාපය ඒකකයේ ඇති වැදගත් කොටසක් ලෙස මෙම අනු කොටස සැලකිය හැකි වේ ඒ සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත සියල්ල පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර ප්‍රයෝගික පරීක්ෂන සියල්ලම සලකා බලනු ලැබේ පුහුණු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර 1980 සිට මෙම ඒකකයට අදාල සියළුම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයන් වල බහුවරණ ප්‍රශ්න වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න හා රචනා ප්‍රශ්ණ සිල්ල විවරණය කරනු ලැබේ අදාල නිබන්ධනයන් බාගත කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත

Rs.600.00

This Course Include

10 videos
4 Papers
5 Guide Book