තාපය | Study Pack

තාපය

උසස්පෙළ විශය නිර්දේශයට අදාල තාපය සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න

 • Description

  උසස්පෙළ විශය නිර්දේශයට අදාල තාපය සිද්ධාන්ත සියල්ල පැහැදිලිව උගන්වන ලබන ව අතර අතර පුහුණු ප්‍රශ්න පසුගිය විභාගයන් වලට අදාල බහුවරණ වයුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න සියල්ල සාකච්ඡා කරනු ලබයි

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම පාඨමාලාව මිල දි ගත් පසු ඊට අදාල පොත් කට්ටලය වැඩකරන දින දෙකක් තුල දී නිවසටම ලැබෙනු ඇත මෙහි ඇති වීඩියෝ කොටස් නැරඹිමට හකියාවක් අත්තේ පස්වතාවක් පමණක් පමණි

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • උෂ්නත්වය මිතිය 00:56:42
   • රේඛිය ප්‍රසාරණය 00:43:20
   • ද්‍රව ප්‍රසාරණය 00:27:05
   • වායු නියම 01:27:51
   • තාපමිතිය 01:23:33
   • තාප සන්නායකතාවය 00:49:08
   • වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය 01:15:03
   • නිවුටන්ගේ සිසිළන නියමය 00:28:45
   • ද්‍රවයක වි තා ධා සෙවිම 00:11:13
   • තාප ගති විද්‍යාව 00:48:39
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

තාපය

මෙම පාඨමාලාව මිල දි ගත් පසු ඊට අදාල පොත් කට්ටලය වැඩකරන දින දෙකක් තුල දී නිවසටම ලැබෙනු ඇත මෙහි ඇති වීඩියෝ කොටස් නැරඹිමට හකියාවක් අත්තේ පස්වතාවක් පමණක් පමණි

Rs.1,800.00

This Course Include

25 videos
2 Papers
1 Guide Book