ඉලෙක්ට්‍රොණික විද්‍යාව | Study Pack

ඉලෙක්ට්‍රොණික විද්‍යාව

ඉලෙක්ට්‍රොණික විද්‍යාව සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන් හා ප්‍රශ්න

 • Description

  ඔබ විසින් මිල දි ගන්නා මෙම පාඩම් කොටස ඇනවුම් කල දිනයේ සිට දින 30 ක් තුල කල් ඉකුත් වීම සිදුවේ එමෙන්ම එක් විඩියෝ කොටසක් නැරඹිම ආරම්භ කොට පැය 24 ක කලායක ට පසු එම විඩියෝ කොටස කල් ඉකුත් වන බව සලකන්න

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කට්ටලය ඇනුවුම්කර දින දෙකක් ඇතුලත අදාල නිබන්ධනයන් ඔබේ නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලැබ් මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දි පමණක් බව සලකන්න එම නිසා මෙම පිවසීම වෙනත් මිතුරන් සමග බෙදා ගැනීමෙන් වලකින්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • අර්ධ සන්නායක දියෝඩ 00:44:26
   • දියෝඩ සම්බන්ධ පැහැදිලිකිරීම් 01:16:35
   • දියෝඩ සම්බන්ධ පුහුණු ගැටළු 00:45:08
   • සෙනර් දියෝඩ 00:28:34
   • ට්‍රාන්සිස්ටර් සිද්ධාන්ත 01 00:58:33
   • ට්‍රාන්සිස්ටර් සිද්ධාන්ත 02 02:01:32
   • කාරකාත්මක වර්ධක සිද්ධාන්ත 01 01:05:52
   • කාරකාත්මක වර්ධක සිද්ධාන්ත 02 01:05:43
   • තාර්කික ධ්වාර 01:13:15
   • දියෝඩ සම්බන්ධ බහුවරණ 00:44:46
   • ට්‍රාන්සිටර් සම්බන්ධ බහුවරණ 00:25:20
   • කාරකාත්මක වර්ධක සම්බන්ධ බහුවරණ 00:10:58
   • තාර්කික ධ්වාර සම්බන්ධ බහුවරණ 00:31:28
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  100 %

  Reviews (1)

  • Waruna Udayanga Studypack Student

   grgrg

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

ඉලෙක්ට්‍රොණික විද්‍යාව

මෙම කට්ටලය ඇනුවුම්කර දින දෙකක් ඇතුලත අදාල නිබන්ධනයන් ඔබේ නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලැබ් මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දි පමණක් බව සලකන්න එම නිසා මෙම පිවසීම වෙනත් මිතුරන් සමග බෙදා ගැනීමෙන් වලකින්න

Rs.1,800.00

This Course Include

15 videos
2 Papers
2 Guide Book