රසායණික බන්ධන | Study Pack

රසායණික බන්ධන

රසායණික බන්ධන සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න

 • Description

  උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාවේ වැදගත්ම ඒකකයක් වන බන්ධන සම්බන්දයෙන් මෙහිදි සලකා බලනු ලබයි සියළුම සිද්ධාන්ත පැහැදිලි කරනු අතර පුහුණු ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරනු ලබයි එමෙන්ම පසුගිය විභාගයන් වල දී පැමිණි සියලුම බහුවරණ රචනා සහ වයුහගත ප්‍රශ්න සියල්ල ආවරණය කරනු ලබයි

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු සතියේ වැඩකරන සින තුනක් තුල දී ඊට අදාල නිබන්ධනයන් ඔබට ලැබීමට සලස්වනු ලබයි එහි සියලු ම සිද්ධාන්ත ලිවිම සඳහා හිස්තැන් සහිත වැඩ පොතක් වන අතර පුහුණු ප්‍රශ්න සියල්ල මුද්‍රණය කොට ඇත මෙහි ඇති සෑම විඩියෝ කොටසක් ම නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක් පමණක් බව සලකන්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • රසායණික බන්ධන 2 01:54:28
   • රසායණික බන්ධන 3 01:23:34
   • රසායණික බන්ධන 4 01:32:13
   • රසායණික බන්ධන 5 00:43:03
   • රසායණික බන්ධන 6 01:54:42
   • රසායණික බන්ධන 7 01:32:32
   • රසායණික බන්ධන 8 00:53:17
   • රසායණික බන්ධන 9 00:23:20
   • රසායණික බන්ධන 10 01:34:00
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

රසායණික බන්ධන

මෙම කොටස මිල දි ගත් පසු සතියේ වැඩකරන සින තුනක් තුල දී ඊට අදාල නිබන්ධනයන් ඔබට ලැබීමට සලස්වනු ලබයි එහි සියලු ම සිද්ධාන්ත ලිවිම සඳහා හිස්තැන් සහිත වැඩ පොතක් වන අතර පුහුණු ප්‍රශ්න සියල්ල මුද්‍රණය කොට ඇත මෙහි ඇති සෑම විඩියෝ කොටසක් ම නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක් පමණක් බව සලකන්න

Rs.1,500.00 Rs.1,800.00

This Course Include

15 videos
2 Papers
1 Guide Book