කාබණික රසායණය 01 | Study Pack

කාබණික රසායණය 01

කාබණික රසායනයේ මුලික සිද්ධාන්තයන් සලකා බලයි

 • Description

  උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාවේ වැදත් කොටසක් ලෙස මෙම කාබණික රසායනය හැදින්විය හැකිවේ මෙම කොටසේ දී මුලික වශයෙන් ඇකේන ඇල්කීන හා ඇලකයින සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම මුලික කාබණික සාංයෝග නාමකරණය සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනු ලැබේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මේ හා සම්බන්ධ මුලික වැඩ පොත මෙම පාඩම ඇනුවම් කල පසු වඩකරන සතියේ දින දෙකක් තුල නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි ඇති වීඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ එක් විඩියෝවක් අවස්තා පහක් පමණක් බව සලකන්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • මුලික කාබණික සංයෝග වර්ග 01:36:41
   • කාබණික සංයෝග නාමකරණය 00:29:35
   • නාමකරණය සම්බන්ධ නීති 03:25:48
   • සමාවයවිකතාවය 00:18:10
   • නාමකරණය සම්බන්ධ නීති 01:57:32
   • නාමකරණය සම්බන්ධ නීති 00:52:06
 • Course Assets

  • Book 01
 • Student feedback

  5.0
  Course Rating
  100 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (1)

  • Kavinda Piyumantha Theory Class Student

   👍

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

කාබණික රසායණය 01

මේ හා සම්බන්ධ මුලික වැඩ පොත මෙම පාඩම ඇනුවම් කල පසු වඩකරන සතියේ දින දෙකක් තුල නිවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි ඇති වීඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ එක් විඩියෝවක් අවස්තා පහක් පමණක් බව සලකන්න

Rs.1,500.00

This Course Include

15 videos
2 Papers
1 Guide Book