දුස්‍රවීතාවය | Study Pack

දුස්‍රවීතාවය

දුස්‍රවීතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත

 • Description

  දුස්‍රවීතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත සියල්ල හා ප්‍රශ්න සාක්ඡාචා කොට ඇත

  Here is exactly what we cover in this course:

  දුස්‍රවීතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත සියල්ල හා ප්‍රශ්න සාක්ඡාචා කොට ඇත මෙම කොටස ඇනුව්ම කොට මාසයක් ඇතුලත භාවිතා කල යුතුවේ අදාල නිබන්ධන බා ගත කි ගැනීමට හැකියාව ඇත

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • අනාකූල හා ආකූල ප්‍රවාහ 00:35:50
   • නලයක් තුලින් ද්‍රවයක් ප්‍රවාහය වීම 00:13:24
   • ගෝලයක ආන්ත ප්‍රවේගය 00:32:36
   • බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය 01:30:42
   • 1990 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:12:04
   • 1995 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:09:13
   • 1998 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:12:53
   • 2000 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:07:13
   • 2001 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:08:13
   • 2004 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:11:48
   • 2008 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:11:17
 • Course Assets

  • Text book
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (1)

 • samitha nirmala
  පන්තිවල හරියටම කියලා දුන්නේ නැති පාඩමක් දැන් නම් ගොඩක් හෙඳින් තේරුම් ගන්න හැකි වුනා ගොඩක් ස්තූති සර් ගොවපු ගානට වඩා ගොඩක් වටිනවා
  2022-07-15 13:29:37

Trailer video

දුස්‍රවීතාවය

දුස්‍රවීතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත සියල්ල හා ප්‍රශ්න සාක්ඡාචා කොට ඇත මෙම කොටස ඇනුව්ම කොට මාසයක් ඇතුලත භාවිතා කල යුතුවේ අදාල නිබන්ධන බා ගත කි ගැනීමට හැකියාව ඇත

Rs.1,200.00 Rs.1,500.00

This Course Include

12 videos
1 Papers
2 Guide Book