පෘෂ්ඨික ආතතිය | Study Pack

පෘෂ්ඨික ආතතිය

පෘෂ්ඨික ආතතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාත් සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත

 • Description

  පෘෂ්ඨික ආතතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාත් සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත

  Here is exactly what we cover in this course:

  පෘෂ්ඨික ආතතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාත් සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • සිද්ධාන්ත 01 00:10:56
   • සිද්ධාන්ත 02 00:56:00
   • සිද්ධාන්ත 03 00:27:35
   • සිද්ධාන්ත 04 00:34:02
   • සිද්ධාන්ත 05 00:24:05
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 1987 00:11:19
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 1989 00:12:40
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 1999 00:16:11
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 1996 00:20:16
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 1998 00:15:34
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 2005 00:25:46
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 2006 00:27:05
   • විභාග ප්‍රශ්ණ 2010 00:20:14
   • විභාග ප්‍රශ්ණ2011 00:15:44
 • Course Assets

  • text book
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

පෘෂ්ඨික ආතතිය

පෘෂ්ඨික ආතතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාත් සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත

Rs.1,000.00 Rs.1,500.00

This Course Include

10 videos
2 Papers
1 Guide Book