යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න | Study Pack

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සම්බන්ධ විභාග ප්‍රශ්න සියල්ලා විවරණය

 • Description

  යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සම්බන්ධ පසුගිය විභාග ගැටළු සියල්ල ගුරුවරයා විසින් සාකච්චා කරනු ලබන විඩියෝ කොටස් අන්තර්ගත වේ මිල දී ගත් පසු මෙය වලංගු වන්නේ මාසයක කාලයක් සඳහා පමණයි අදාල කාලය තුල සියළු වීඩියෝ කොටස් අවාරණය කරගැනීම සිදුකල යුතු වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  සියළු ප්‍රශ්න මානව ගුරුවරයා විසින් පැහදලි කරනු ලබන අතර ලකුණු ලබාගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනු ලැබේ

  • ප්‍රශ්න විවරණය
   • 2010 ප්‍රශ්න විවරණය 00:41:46
   • 2011 ප්‍රශ්න විවරණය 00:41:20
   • 2015 ප්‍රශ්න විවරණය 00:48:43
   • 2017 ප්‍රශ්න විවරණය 00:36:40
   • 2020 ප්‍රශ්න විවරණය 00:39:48
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න

සියළු ප්‍රශ්න මානව ගුරුවරයා විසින් පැහදලි කරනු ලබන අතර ලකුණු ලබාගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනු ලැබේ

Rs.900.00 Rs.1,500.00

This Course Include

25 videos
2 Papers
1 Guide Book