ආලෝකය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න | Study Pack

ආලෝකය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න

ආලෝකය සම්බන්ධ පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශණ සියල්ල

 • Description

  ආලෝකය සම්බන්ධ පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශණ සියල්ල පැහැදලි කොට විවරණය කොට ඇත සම්පුර්ණ සිද්ධානත් අවරණයෙන් පසු මෙම කොටස භාවිතාය මගින් අදාල විෂය කොටස් කවර ආකාරයට භාවිතා වන්නේ දැයි පැහැදලි අවබෝධයක් ලබාගත හැකි වේ තමන් වාඩාත් ඵල දායි වන්නේ අදලා ප්‍රශ්න තනිවම සිදුකොට පසුව මෙම කොටස භාවිතාය වේ එමගින් ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලිවිමේ දී සිදුවන ගැටළු පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබාගත හැකි වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම පාඩම ඇනුවම් කොට දී මාසයක් ඇතුලත හෝ අදාල වීඩියෝ කොටස නැරඹිම ආරම්භ කොට පැය හයක කාලයකට පසුව එය නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එමෙන්ම ඔබගේ පිවිසුම වෙනත් උපාංගයකින් භාවිතා කල හොත් ගිාණුම අක්‍රිය වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  • ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව
   • 1986 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:11:51
   • 1987 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:08:19
   • 1989 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:13:10
   • 1990 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:13:24
   • 1993 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:07:26
   • 1994 A රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:09:52
   • 1994 B රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:13:53
   • 1995 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:12:21
   • 1996 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:12:06
   • 1997 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:15:12
   • 2000 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:08:11
   • 2002 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:12:12
   • 2003 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:08:46
   • 2005 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:17:57
   • 2007 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:15:04
   • 2009 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:14:13
   • 2011 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:34:45
   • 2013 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:29:47
   • 2016 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:19:47
   • 2017 රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:17:05
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

ආලෝකය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න

මෙම පාඩම ඇනුවම් කොට දී මාසයක් ඇතුලත හෝ අදාල වීඩියෝ කොටස නැරඹිම ආරම්භ කොට පැය හයක කාලයකට පසුව එය නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එමෙන්ම ඔබගේ පිවිසුම වෙනත් උපාංගයකින් භාවිතා කල හොත් ගිාණුම අක්‍රිය වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

Rs.1,200.00

This Course Include

25 videos
2 Papers
2 Guide Book