කාච තුලින් වර්ථනය | Study Pack

කාච තුලින් වර්ථනය

කාච තුලින් වර්ථනය සම්බන්ද මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්ණ

 • Description

  කාච තුලින් වර්ථනය සම්බන්ද මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්ණ සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත

  What you’ll learn

  • කාච පිළිබඳ හැදින්වීම
  • උත්තල කාචයක ක්‍රියාව
  • අවතල කාචයක ක්‍රියාවලිය
  • කාච සුත්‍රය ව්‍යුත්පන්න කිරිම
  • සංයුක්ත කාච හා කාචයක බලය
  • කාච සම්බන්ධ පුහුණු ප්‍රශ්න
  • පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්ණ
  • පසුගිය විභාග බහුවරණ

  Here is exactly what we cover in this course:

  කාච තුලින් වර්ථනය සම්බන්ද මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්ණ සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත ඕනෑම මට්ටම සිටින සිසුවෙකුට අදාල කරුණු සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා අවබෝධ වන ආකාරයට සකස් කොට ඇත

  • ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව
   • කාච පිළිබඳ හැදින්වීම 01:03:33
   • උත්තල කාචයක ක්‍රියාව 01:06:56
   • අවතල කාච සම්බන්ධ වර්ථනය 01:12:57
   • කාච සුත්‍රය හා ලකුණු සම්මුතිය 01:13:54
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

කාච තුලින් වර්ථනය

කාච තුලින් වර්ථනය සම්බන්ද මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්ණ සියල්ල සාකච්ඡා කොට ඇත ඕනෑම මට්ටම සිටින සිසුවෙකුට අදාල කරුණු සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා අවබෝධ වන ආකාරයට සකස් කොට ඇත

Rs.800.00 Rs.1,200.00

This Course Include

12 videos
2 Papers
1 Guide Book