ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය | Study Pack

ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය

ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු

 • Description

  ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු සියල්ල සාකච්ඡා කරනු ලැබන වීඩියෝ කොටස් අන්තර්ගත වේ

  What you’ll learn

  • හුක් නියමය සහ ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව
  • ප්‍රත්‍යා බලය සහ වික්‍රයාව වෙනස් වන ආකාරය
  • ප්‍රත්‍යස්ථ විඩාව
  • ඇදි කම්බියක ගබඩා වන වික්‍රියා ශක්තිය
  • කම්බයේ ඒකක පරිමාවක ගබඩා වූ ශක්තිය
  • පරීක්ෂනාගාරයේ දී කම්බියක පංමාපාංකය සෙවීම
  • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න විවරණය

  Here is exactly what we cover in this course:

  ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු සියල්ල සාකච්ඡා කරනු ලැබන වීඩියෝ කොටස් අන්තර්ගත වේ ඇනවුම කොට මාසයක කාලයක් තුල සම්පුර්ණ ඒකකය අවානරය කර ගත යුතුවේ ඉන් පසු කල් ඉකුත් වේ අදාල නිබන්ධනයන් මෙහි අනත්ර්ගත කොට ඇත

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • ප්‍රත්‍යස්ථ ද්‍රව්‍ය්‍ය හා යංමාපාංකය 00:22:54
   • පුහුනු රචනා ප්‍රශ්න 01:07:20
   • පසුගිය විභාග බහුවරණ විවරණය 01 01:04:56
   • පසුගිය විභාග බහුවරණ විවරණය 02 01:02:13
   • 1995 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:06:14
   • 1997 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:16:32
   • 2002 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:16:46
   • 2007 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:23:23
   • 2012 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:14:50
   • 2015 පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න විවරණය 00:27:29
 • Course Assets

  • Elastity Book
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය

ප්‍රත්‍යස්ථාතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු සියල්ල සාකච්ඡා කරනු ලැබන වීඩියෝ කොටස් අන්තර්ගත වේ ඇනවුම කොට මාසයක කාලයක් තුල සම්පුර්ණ ඒකකය අවානරය කර ගත යුතුවේ ඉන් පසු කල් ඉකුත් වේ අදාල නිබන්ධනයන් මෙහි අනත්ර්ගත කොට ඇත

Rs.1,000.00 Rs.1,500.00

This Course Include

15 videos
1 Papers
2 Guide Book