වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය | Study Pack

වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය

වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු සාකච්ඡ

 • Description

  වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත සියල්ල පැහැදලිව උගනුවනු ලබන වීඩියෝ කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න මෙන්ම විභාග ප්‍රශ්න බහුවරණ වයුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න සියල්ල මෙහි සාකච්ඡා කොට ඇත

  What you’ll learn

  • වාශ්ප පිඩනය ඇතිවන ආකාරය
  • සංතෘප්ත වාශ්ප හා අසංතෘප්ත වාශ්ප
  • සංතෘප්ත වාශ්ප පිඩනය උෂ්නත්වය සමග විචලනය
  • සංතෘප්ත වාශ්ප පිඩනය පරිමාව සමග විචලනය
  • නිරපෙක්ෂ ආද්‍රතාවය හා සාපෙක්ෂ ආද්‍රතවාය
  • මුලික ගැටළු විසදීම්
  • පසුගිය විභාග බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණය

  Requirements

  • උසස්පෙළ physics හදාරන සිසුන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිල දී ගෙන දින 7 ක් තුල අවාරණය කර ගත යුතුවේ එමෙන්ම සෑම විඩියෝවක්ම නැරඹිම ආරම්භ කොට පැය හතකට පසු අදාල වීඩියෝ කොටස බැලී්මේ කාල සීමාව ඉක්මවා යාම සිදුවේ ඉන් පසුව එම කොටස නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එබැවින් ආදාල කාලය තුල සම්පුර්ණ විඩියෝ කොටස නරඹා අවාරණය කර ගැනිමට සිදුවේ

 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

වාශ්ප හා ආද්‍රතාවය

මෙම කොටස මිල දී ගෙන දින 7 ක් තුල අවාරණය කර ගත යුතුවේ එමෙන්ම සෑම විඩියෝවක්ම නැරඹිම ආරම්භ කොට පැය හතකට පසු අදාල වීඩියෝ කොටස බැලී්මේ කාල සීමාව ඉක්මවා යාම සිදුවේ ඉන් පසුව එම කොටස නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එබැවින් ආදාල කාලය තුල සම්පුර්ණ විඩියෝ කොටස නරඹා අවාරණය කර ගැනිමට සිදුවේ

Rs.1,500.00 Rs.1,000.00

This Course Include

12 videos
4 Papers
2 Guide Book