තාපය පසුගිය විභාග වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න | Study Pack

තාපය පසුගිය විභාග වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න

තාපය ඒකකයට අදාල පසුගිය විභාග වල වයුහගත රචානා ප්‍රශ්න සියල්ල

 • Description

  මෙම කොටස තුල තාපය පාඩමට අදාල සියළුම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අදාල ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කොට ඇත අදාල වඩීයෝ කොටස් මගින් ලකුනු ලැබෙන ආකාරය හා පිළිතුරු ලිවීමේ දී වැදගත් වන කෙටි ක්‍රම රාශියක් පැහැදලි කොට ඇත

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම පාඩම ඇනුවම් කොට දී මාසයක් ඇතුලත හෝ අදාල වීඩියෝ කොටස නැරඹිම ආරම්භ කොට පැහය හයක කාලයකට පසුව එය නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එමෙන්ම ඔබගේ පිවිසුම වෙනත් උපාංගයකින් භාවිතා කල හොත් ගිාණුම අක්‍රිය වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  • ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව
   • 1986 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:04:17
   • 1987 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:44
   • 1989 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:08:56
   • 1990 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:21:33
   • 1991 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:04:16
   • 1993විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:21
   • 1994 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:54
   • 1995 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:07:14
   • 1997 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:04:46
   • 1998 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:04:34
   • 1999 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:06:19
   • 2000 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:09
   • 2001 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:07:22
   • 2002 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:07:46
   • 2003විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:03:45
   • 2005 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:11:14
   • 2006 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:07:21
   • 2007 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:46
   • 2008 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:08:13
   • 2009 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:05:46
   • 2010 විභාග ප්‍රශ්නය විවරණය 00:08:33
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

තාපය පසුගිය විභාග වයුහගත රචනා ප්‍රශ්න

මෙම පාඩම ඇනුවම් කොට දී මාසයක් ඇතුලත හෝ අදාල වීඩියෝ කොටස නැරඹිම ආරම්භ කොට පැහය හයක කාලයකට පසුව එය නැවතත් නැරඹිය නොහැකි වේ එමෙන්ම ඔබගේ පිවිසුම වෙනත් උපාංගයකින් භාවිතා කල හොත් ගිාණුම අක්‍රිය වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

Rs.800.00 Rs.1,200.00

This Course Include

25 videos
1 Papers
1 Guide Book