තාපමිතිය | Study Pack

තාපමිතිය

තාපමිතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු

 • Description

  තාපමිතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත හා ගැටළු පිළිබඳව මෙහිදි අවධානය යොමුකරනු ලැබේ මෙමගින් එම කොටස සම්බන්ධව පැහැදිලි අදහසක් ලබාගත හැකිවන අතර අදර්ශ ප්‍රශ්න වැඩි ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා තොට ඇත

  What you’ll learn

  • තාප මිතිය සම්බන්ධ මුලික සිද්ධාන්ත
  • තාප මිතිය පුහුණු ගැටළු
  • විලියනය විශෂ්ඨ ගුප්තා තාපය සෙවීම
  • වාශ්පීකරන විශිෂ්ඨ ගුප්ත තාපය සෙවීම

  Requirements

  • උසස්පෙළ physics හදාරන සිසුන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම පාඩම් කොටස මිල දි ගැනීමෙන් පසු අදලා නිබන්ධන නිවසටම ලැබිමට හො බාගත කර ගැනිමට හැකියාව ඇත නියමිත කාලය තුල අදාල විඩියො කෙටස් නරඹා අදාල ඒකකය ආවරණය කරගන්න යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් comment section එක තුලි සඳහන් කරන්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • තාපමිතිය මුලික සිද්ධාන්ත 01:20:08
   • තාපමිතිය මුලික සිද්ධාන්ත 02 02:16:03
   • අයිස් වල විලයනය වි ගු තාපය සෙවීම 00:57:38
   • ජලයේ වාශ්පිකරන වි ගු තාපය සෙවිම 00:33:03
 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  5.0
  Course Rating
  100 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (3)

  • Imashi Navodya Theory Class Student

   සිද්ධාන්ත ටික හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුනා

  • Ama Seemanthini Theory Class Student

   practical ටික හොඳටම තේරුනා සර්.. ගණන් ටිකත් superb 🔥💖

  • Janitha Udayanga Theory Class Student

   theory & practical tika hodatama theruna sir. saralawa pehediliwa kiyadunna.

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

තාපමිතිය

මෙම පාඩම් කොටස මිල දි ගැනීමෙන් පසු අදලා නිබන්ධන නිවසටම ලැබිමට හො බාගත කර ගැනිමට හැකියාව ඇත නියමිත කාලය තුල අදාල විඩියො කෙටස් නරඹා අදාල ඒකකය ආවරණය කරගන්න යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් comment section එක තුලි සඳහන් කරන්න

Rs.1,000.00 Rs.1,500.00

This Course Include

4 videos
2 Papers
1 Guide Book