ධාරා විද්‍යුත්ය වයුහගත රචාන ප්‍රශ්න | Study Pack

ධාරා විද්‍යුත්ය වයුහගත රචාන ප්‍රශ්න

ධාරා විද්‍යුත්ය සම්බන්ධ වහුගත රචාන ප්‍රශ්න විවරණය

 • Description

  ධාරා විද්‍යුත්ය සම්බන්ධ පසුගිය විභාග වහුගත රචාන ප්‍රශ්න සියල්ල පැහැදලිව සාකච්ඡා කොට ඇත

  Here is exactly what we cover in this course:

  ධාරා විද්‍යුත්ය සම්බන්ධ පසුගිය විභාග වහුගත රචාන ප්‍රශ්න සියල්ල පැහැදලිව සාකච්ඡා කොට ඇත ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ් සියල්ල භාගත කර ගැනීමට හැකියාව ඇත මෙම කොටස ඇනවුම් කොට දින 30 ක් ඇතුලත අවරණය කරගත යුතුවේ

 • Course Assets

  • No Assets at the moment
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

ධාරා විද්‍යුත්ය වයුහගත රචාන ප්‍රශ්න

ධාරා විද්‍යුත්ය සම්බන්ධ පසුගිය විභාග වහුගත රචාන ප්‍රශ්න සියල්ල පැහැදලිව සාකච්ඡා කොට ඇත ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ් සියල්ල භාගත කර ගැනීමට හැකියාව ඇත මෙම කොටස ඇනවුම් කොට දින 30 ක් ඇතුලත අවරණය කරගත යුතුවේ

Rs.1,500.00

This Course Include

10 videos
2 Papers
2 Guide Book