ධාරා විද්‍යුතය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න වි | Study Pack

ධාරා විද්‍යුතය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න වි

ධාරා විද්‍යුතය පාඩමට අදාල විභග ප්‍රශ්න විවරනය

 • Description

  ධාරා විද්‍යුතය පාඩමට අදාල විභග ප්‍රශ්න සියල්ල ගුරුවරායා විසින් විස්ථර කරනු ලබන විඩියො කොටස් මෙහි අන්තර්ගත වේ එම ගැටළු මනාව විශලේෂනය කරන බැවින් එමගින් විෂය කොටස් වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාවක් ඇතිවේ

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම විඩියොටන් බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ අවස්ථා පහක් පමණි එබැවින් අදාල මිල දී ගැනීමෙන් පසු ඉක්මනින් එම කොටස් අවාරණය කර ගත යුතුවේ දින 120 ක් ඇතුලත මෙම කොටස සක්‍රියව පවතී

  • විභාග ප්‍රශ්න විවරණය
   • 1987 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:07:17
   • 1988 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:05:01
   • 1989 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:10:42
   • 1990 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:07:51
   • 1994 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:17:52
   • 1995 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:16:41
   • 1996 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:10:42
   • 1997 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:11:09
   • 1998 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:05:03
   • 2000 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:11:11
   • 2001 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:14:16
   • 2002 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:11:37
   • 2003 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:03:38
   • 2004 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:16:27
   • 2005 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:14:37
   • 2006 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:20:50
   • 2008 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:17:44
   • 2009 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:14:41
   • 2010 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:17:44
   • 2011 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:24:14
   • 2012 රචනා ප්‍රශ්ණය 00:22:44
 • Course Assets

  • Essaya Question
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (0)

 • No Comments

Trailer video

ධාරා විද්‍යුතය පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න වි

මෙම විඩියොටන් බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ අවස්ථා පහක් පමණි එබැවින් අදාල මිල දී ගැනීමෙන් පසු ඉක්මනින් එම කොටස් අවාරණය කර ගත යුතුවේ දින 120 ක් ඇතුලත මෙම කොටස සක්‍රියව පවතී

Rs.950.00

This Course Include

25 videos
3 Papers
1 Guide Book