රසායණික ගණනය | Study Pack

රසායණික ගණනය

රසායණික ගණනය මුලික සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න සියල්ල සලකා බලයි

 • Description

  උසස් පෙළ රසායනික ගණනය සම්බන්ධ සියළු සිද්ධාන්ත මෙහිදී සලකා බලයි රසායන විද්‍යාවේ මුලික කොටසක් ලෙස මෙම රසායණික ගණනය හැදින්විය හැකි වේ ඒ සම්බන්ධ සියළු කොටි ක්‍රමයන් මෙහි අන්තර්ගත වන අතර ඒ හා බැදුන් ගැටලු විසඳන විවිධ වු ආකාරයන් මෙහිදී සලකා බලයි එමෙන්ම විභාගයට පැමණි සියළුම බහුවරන වයුහගත හා රචනා පශ්න මෙහිදී උගන්වනු ලබයි

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිලදි ගැනීමෙන් පසු අදාල නිබන්ධනය හෙවත් වැඩ පොත වැඩකරන දින දෙකක් තුල ඔබගේ නිවසටම ලැබීමට කටයුතු කරනු ලැබේ

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • රසායණික ගණනය 1 01:20:44
   • රසායණික ගණනය 2 02:14:23
   • රසායණික ගණනය 3 01:12:19
   • රසායණික ගණනය 4 00:56:55
   • රසායණික ගණනය 5 00:44:06
   • රසායණික ගණනය6 01:08:22
   • රසායණික ගණනය 7 00:47:20
   • රසායණික ගණනය 8 02:11:36
   • රසායණික ගණනය 9 01:07:52
   • රසායණික ගණනය 10 01:07:52
   • රසායණික ගණනය 11 02:14:00
   • රසායණික ගණනය 12 00:21:15
   • රසායණික ගණනය 13 00:56:03
   • රසායණික ගණනය 14 01:44:09
 • Course Assets

  • Tute 01
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (1)

 • Sandali Abesinghe
  Video ganne komd
  2022-03-17 06:34:33
  Sandali Abesinghe
  2022-03-17 06:39:06

Trailer video

රසායණික ගණනය

මෙම කොටස මිලදි ගැනීමෙන් පසු අදාල නිබන්ධනය හෙවත් වැඩ පොත වැඩකරන දින දෙකක් තුල ඔබගේ නිවසටම ලැබීමට කටයුතු කරනු ලැබේ

Rs.1,800.00

This Course Include

12 videos
5 Papers
2 Guide Book